Tiere und Pflanzen auf Südlangeland

Dyr

De vilde heste. Foto: Lars Gundersen

De vilde heste

Hestene lever så vidt muligt uden menneskers indblanding. Hvis vinteren er særligt streng og føden knap, bliver der lagt stråfoder ud. Ellers sørger dyrene for sig selv. For at undgå indavl må man dog udskifte førerhingsten med mellemrum. Den nuværende hingst blev hentet hertil i januar 2013.

Exmoor-ponyen er ca. 130 cm høj, målt over skulderen. Farven er altid brun – i forskellige nuancer – med sorte ben, man (det lange hår langs hestens hals) og hale. Pelsen er lysere på mulen, omkring øjnene og i lysken. Kæberne i det kraftige hoved har plads til store kindtænder. Det er en fordel, når man skal tygge næring ud af tørt græs, lyng og magre urter. Også de lidt udstående øjne med de tykke øjenlåg er karakteristiske.

Exmoor-ponyen har egenskaber, som den gør den særligt egnet til at overleve under barske vilkår. Vinterpelsen består inderst af et tykt lag uldhår, der fungerer som en varm sweater. Udenpå ligger et lag af længere dækhår, som beskytter mod vind og vand. Pelsen holder så godt på kropsvarmen, at sne kan blive liggende på hestens ryg uden at smelte. Og hårhvirvler sørger for, at dækhårene vender den rigtige vej, så vand kan løbe af. Under huden har exmoor-ponyerne et tykt fedtlag. Fedtlaget dannes i løbet af sommeren, så ponyerne er godt isoleret om vinteren. Sommerpelsen er kort og glat.

Exmoor-ponyerne på Sydlangeland stammer fra en flok på Tærø ved Møn. Her har en flok heste levet vildt siden 1964, da de blev udsat som led i et privat forskningsprojekt. Da Naturstyrelsen i 2003 besluttede at benytte heste i naturplejen af Sydlangeland, fik man mulighed for at købe heste fra Tærø. De første 12 heste blev udsat på strandengene ved Klise Nor nord for Bagenkop i juni 2003. Her bor i dag en flok på ca. 10 dyr. I 2006 kom flokken på det store areal ved Dovns Klint så til.
Se Seværdigheder

Den sjældne klokkefrø

Sydlangeland nyder status som Natura 2000-område. Det betyder, at naturen er særligt bevaringsværdig og beskyttet efter specielle EU-regler. Klokkefrøen er en af de arter, som gør området til noget særligt. Den lille, sortbrune frø med de karakteristiske orange eller gule pletter på undersiden er en af vore mest truede arter. Den var tidligere udbredt på øerne i Det Sydfynske Øhav, men var omkring 1990 næsten udryddet. For at redde bestanden er den nu sat ud flere steder, bl.a. på Sydlangeland.
Ved vandhullerne kan du være heldig at få et glimt af den sjældne frø. I yngletiden om foråret kan du høre dens særprægede kvækken, der lyder som gøgens kukken eller som et pust i en flaske. Lyden kan høres op til tre km væk.

Søen ved Ørnehøj blev gravet i 1992. I dag yngler den lille vandsalamander her. Den var før almindelig over hele landet, men er gået stærkt tilbage. Dræning af levesteder og udsætning af fisk og ænder, som æder den, er de største trusler. Lille vandsalamander er – som alle danske padder – fredet.

Skovfirben

Ved Dovns Klint kan du støde på et krybdyr, der er i tilbagegang herhjemme. Skovfirbenet holder til i fugtige områder og sætter pris på den varierede natur, som findes ved Dovns Klint.

Fugle på land, til vands og i luften

Mange fuglearter, som engang var helt almindelige på marker og enge, er i dag trængt af det moderne, effektive landbrug. I Sydlangelands åbne landskab kan man dog fortsat se viber, sanglærker og agerhøns.
Mange ænder og grågæs holder til på Keldsnor og på Søgård Sø, som genopstod, da man holdt op med at pumpe vand væk fra de fugtige områder. Den lille sø nord for Søgård er dannet på samme måde og er blevet et yndet tilholdssted for ænder og vadefugle.
Om foråret flokkes andefugle som ederfugl og havlit på havet ved Dovns Klint. Efterårets store fugletræk mod syd giver mulighed for at opleve rovfugle som spurvehøg, hvepsevåge, rørhøg og tårnfalk og mere sjældne arter som fiskeørn og rød glente, når trækker sydpå. Også den sorte stork er blandt trækgæsterne.

Se Seværdigheder

Grisehyl i mosen

Hører du lyden af grisehyl ved skumringstid i Gulstav Mose, stammer de næppe fra en gris. Det er snarere lyde fra fuglen vandrikse, som findes i stort tal her. Vandriksen er beslægtet med blishøne og tilbringer det meste af sit liv i rørskoven. Her anlægger den et helt netværk af stier, som den bruger, når den leder efter føde. Vandriksen spiser stærkt varieret med både insekter, frøer, snegle, småpattedyr og andre fugle på menuen.

Sjælden sanger

Den er mindre end en gråspurv, men noget mere iøjnefaldende og sjælden. Den voksne han hos karmindompappen kan kendes på de røde fjer på hoved, bryst og overgump, som også har givet den navn. Karmindompappen kommer til Sydlangeland fra vinterkvartererne i Indien og Sydøstasien i maj for at yngle. Hvis du er heldig, kan du høre den synge fra trætoppene omkring Gulstav Mose.

Svalerne i klinten

Digesvalen holder til i klinter og skrænter, hvor den graver lange ”rør”. Inderst inde bygger den sin rede. Digesvalerne yngler sammen i kolonier, og i sommerhalvåret kan du møde dem ved klinterne på Sydlangelands spids.

Rigt insektliv

Det afvekslende landskab med mange plantearter tiltrækker en rigdom af sommerfugle som det hvide C og storplettet perlemorssommerfugl. Også flere arter af mariehøns lever her. Du kan støde på arter med både 16 og med 22 prikker.

 

Tiere

Die wilden Pferde

Die Pferde leben weitestgehend ohne menschliche Unterstützung. Wenn die Winter besonders streng sind und das Futter knapp ist, wird Strohfutter ausgelegt. Ansonsten sorgen die Tiere für sich selbst. Um Inzucht zu vermeiden, werden ab und zu die Leithengste ausgetauscht. Der zur Zeit dort lebende Hengst wurde im Januar 2013 hierhergebracht.

Die Exmoor-Ponys haben etwa 130 cm Schulterhöhe. Sie sind immer bräunlich gefärbt mit Abweichungen in den Nuancen und haben schwarze Beine, eine lange Mähne und Schwanz. Das Fell ist am Maul, rund um die Augen und im Leistenbereich heller. Die Kiefer in dem kräftigen Kopf bieten Platz für große Backenzähne. Dies ist für die Nahrungsaufnahme von trockenem Gras, Heidekraut und mageren Kräutern von Vorteil. Auch die etwas vorstehenden Augen mit den dicken Lidern sind charakteristisch.

Die Exmoor-Ponys haben Eigenschaften, durch die sie unter rauen Witterungsbedingungen gut überleben können. Das Winterfell besteht innen aus einer dicken Lage Wollhaar, die wie ein warmer Pullover wirkt. Außen liegt eine Lage mit längerem Deckhaar, die sie vor Wind und Wasser schützt. Das Fell speichert so gut die Körperwärme und Schnee bleibt auf dem Pferderücken liegen, ohne zu schmelzen. Die Haarwirbel sorgen dafür, dass sich das Deckhaar so legt, dass Wasser abläuft. Unter der Haut haben die Ponys eine dicke Fettschicht. Die Fettschicht bildet sich im Sommer, sodass die Ponys im Winter gut geschützt sind. Das Sommerfell ist kurz und glatt.

Die Exmoor-Ponys auf Südlangeland stammen von einer Herde aus Tærø bei Møn ab. Hier lebt eine Pferdeherde frei seit 1964, als sie für ein privates Forschungsprojekt ausgesetzt wurden. Als die Naturschutzbehörde 2003 Pferde für die Landschaftspflege auf Südlangeland einsetzen wollte, ergab sich die Möglichkeit, in Tærø Pferde zu kaufen. Die ersten 12 Pferde wurden auf den Strandwiesen bei Klise Nor nördlich von Bagenkop im Juni 2003 ausgesetzt. Hier lebt heute eine Herde mit ca. 10 Tieren. 2006 kam die Herde dann auf das große Areal bei Dovns Klint.

Die seltene Rotbauchunke

Südlangeland profitiert von seinem Status als Natura 2000 Gebiet. D. h. die Natur ist besonders erhaltenswert und unterliegt einem Schutz nach besonderen EU-Regeln. Die Rotbauchunke ist eine der Arten, wegen der das Gebiet etwas Besonderes ist. Die kleine schwarzbraune Unke mit den charakteristischen orangen oder gelben Flecken auf der Unterseite ist eine unserer meistbedrohten Arten. Das Verbreitungsgebiet erstreckte sich früher über die Inseln der Südfünischen Ostsee, aber um 1990 herum war das Tier fast ausgestorben. Um den Bestand zu retten, ist es an mehreren Stellen, u. a. auf Südlangeland ausgesetzt worden.

An Wasserlöchern können Sie mit etwas Glück die seltene Unke antreffen. In der Paarungszeit im Frühjahr können Sie das besondere Quaken hören, das wie der Ruf des Kuckucks oder ein Pusten in eine Flasche klingt. Der Laut ist noch in einer Entfernung von bis zu 3 km zu hören.

Der See bei Ørnehøj wurde 1992 angelegt. Heute vermehren sich Teichmolche hier. Früher gab es sie im ganzen Land, aber der Bestand ist sehr stark zurückgegangen. Die größten Gefahren sind das Entwässern von Lebensräumen und das Aussetzen von Fischen und Enten, die sie fressen. Teichmolche stehen wie alle dänischen Amphibienarten unter Naturschutz.


Pflanzen

In der offenen Landschaft von Südlangeland mit ihren Wiesen, Strandwiesen, Weideländern und Mooren gibt es eine Vielzahl an Pflanzenarten. Da das Gebiet abgeweidet wird, kann das Sonnenlicht bis zur Erdoberfläche durchdringen. Dies ist der Grund, warum hier so viele Pflanzenarten wachsen können.

Unter ihnen sind mehrere bedrohte Arten. Dies gilt z. B. für Orchideen, wie das Gefleckte Knabenkraut und das Breitblättrige Knabenkraut, die im Frühjahr blühen. Das Raukenblättrige Greiskraut mit den gelben Blüten ist so selten, dass es heutzutage in Dänemark nur noch auf Südlangeland vorkommt. Sie können hier auch den Zwiebelzahnwurz mit hellvioletten Blüten und den gelben Gifthahnenfuß antreffen.

Der sonderbare Schuppenwurz

Am Fuß bestimmter Laubbäume, insbesondere Haselnuss, können Sie auf ein seltenes und ungewöhnliches Gewächs stoßen. Der Gewöhnliche Schuppenwurz hat im Gegensatz zu den meisten Pflanzen keine Chloroplasten. Seine Stängel und die wenigen Blätter sind fleischfarben und im Frühjahr bekommt er wohlriechende, rot-weiße Blüten. Der Gewöhnliche Schuppenwurz ist ein Schmarotzer und zieht sich die Nahrung aus den Wurzeln der Wirtspflanze.

Erfahren Sie mehr über den Gewöhnlichen Schuppenwurz auf fugleognatur.dk (auf Dänisch)

Waldeidechse 

Bei Dovns Klint können Sie auf eine Reptilienart stoßen, die hier wieder heimisch wird. Die Waldeidechse hält sich in Feuchtgebieten auf und schätzt die abwechslungsreiche Natur bei Dovns Klint.

Vögel an Land, im Wasser und in der Luft

Viele Vogelarten, die früher auf Feldern und Wiesen heimisch waren, sind heute durch die moderne, effektive Landwirtschaft verdrängt worden. In der offenen Landschaft von Südlangeland kann man weiterhin Kiebitze, Feldlerchen und Rebhühner sehen.

Viele Enten und Graugänse halten sich bei Keldsnor und am Søgård Sø auf, die wieder entstanden sind, weil man das Abpumpen von Wasser aus den Feuchtgebieten eingestellt hat. Der kleine See nördlich von Søgård ist ebenfalls so entstanden und ein reizvoller Platz für Enten und Wasservögel geworden.

Im Frühjahr sieht man auf dem Meer bei Dovns Klint Schwärme von Entenarten, wie Eiderente und Eisente. Im Herbst bietet der große Zug der Zugvögel nach Süden die Möglichkeit, Raubvögel, wie Sperber, Wespenbussard, Rohrweihe und Turmfalken zu erleben. Auch der Schwarzstorch gehört zu den Zugvögelgästen.

Ferkelquieken im Moor

Wenn Sie zur Dämmerungszeit in Gulstav Mose Geräusche von quiekenden Ferkeln hören, stammen diese kaum von einem Ferkel. Es dürfte vielmehr der Laut einer Wasserralle sein, die man hier in großer Zahl findet. Die Wasserralle ist mit dem Blesshuhn verwandt und verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Schilf. Hier legt es sich ein ganzes Netzwerk von Gängen an, die es bei der Futtersuche benutzt. Die Wasserralle ernährt sich sehr abwechslungsreich von Insekten, Fröschen, Schnecken, kleinen Amphibien und anderen Vögeln, die alle auf ihrem Speiseplan stehen.

Karmindompap. Foto: Wiki Commons

Seltener Gesang

Er ist kleiner als ein Spatz, fällt aber etwas mehr ins Auge und kommt selten vor. Das erwachsene Karmingimpelmännchen ist an den roten Federn an Kopf, Brust und und oberen Schwanz zu erkennen, die ihm auch den Namen gegeben haben. Karmingimpel kommen aus ihren Winterquartieren in Indien und Südostasien im Mai nach Südlangeland, um sich zu paaren. Mit Glück können Sie den Gesang in den Baumwipfeln rund um Gulstav Mose hören.

Schwalben an der Klippe

Die Uferschwalbe hält sich an Klippen und Abhängen auf, in die sie lange „Rohre“ graben. Im Innern bauen sie ihr Nest. Die Uferschwalben leben in Kolonien zusammen und im Sommer können Sie sie an den Klippen an der Spitze von Südlangeland antreffen.

Reichhaltiges Insektenleben 

Die abwechslungsreiche Landschaft mit vielen Pflanzenarten zieht zahlreiche Schmetterlinge, wie den C-Falter und den Kleinen Perlmuttfalter an. Auch verschiedene Marienkäferarten leben hier. Sie können Arten mit 16 und 22 Punkten antreffen.

Erfahren Sie mehr über die Tiere im Artenlexikon (auf Dänisch)


Gras mit messerscharfen Rändern

In den Moorgebieten wächst die Binsenschneide. Und sie trägt ihren Namen zurecht. Sie ist ein meterhohes Saldengewächs mit messerscharfen, sägezahnförmigen Blatträndern, an denen man sich leicht in die Finger schneiden kann. Die braunen Blüten treiben im August und September. Binsenschneide ist selten in Dänemark.

Erfahren Sie mehr über die Binsenschneide auf fugleognatur.dk (auf Dänisch)

Unter den Orchideen im Schwendungswald

Die Schwendungswälder Westlicher und Östlicher Gulstav bieten ein ganzes Pflanzenuniversum. In den Schwendungwäldern „schwendet“ bzw. fällt man die Bäume im Wechsel in einem bestimmten Gebiet und lässt den Rest des Waldes stehen. Dies gibt einen sehr abwechslungsreichen Wald. Die Bäume werden nicht so hoch, wenn sie regelmäßig gefällt werden. Dafür gibt es viele große und oft auch hohle Stümpfe. Frisch geschwendete Gebiete wechseln sich mit dichterem Bewuchs und großen Bäumen und Büschen ab.

Die Wälder wurden vermutlich seit mehreren hundert Jahren als Schwendungwälder bewirtschaftet und einige der Bäume sind auch so alt. Die meisten Pflanzen im Wald sind wohl „Nachkommen“ des ursprünglichen Bewuchses auf Langeland. Die Gulstavskovene nennt man deshalb auch Naturwälder. Ein Schwendungswald beherbergt üblicherweise viele Baumarten. In den Gulstavskovene gibt es nicht weniger als 42 verzeichnete Baum- und Buscharten. Zu den Arten hier zählen Haselnuss, Esche, Espe, Schwarzerle, Eiche, Ulmen, Feldahorn, Weißdorne, Hainbuche und Weiden.

Der Waldboden ist im Frühjahr von Buschwindröschen bedeckt. Sie können hier inzwischen eine Auswahl der in Dänemark heimischen Orchideenarten erleben, wie das kräftig rosafarbene Männliche Knabenkraut und das Große Zweiblatt mit bescheidenen kleinen, hellgrünen Blüten. Auch Hohler Lerchensporn und Stängellose Schlüsselblume finden sich hier.

Erfahren Sie mehr über das Männliche Knabenkraut im artsleksikonet (auf Dänisch)

Erfahren Sie mehr über das Große Zweiblatt im artsleksikonet (auf Dänisch)