Geschichte - Svanninge Bakker

Svanninge Bakker und Svanninge Bjerge sind eine abwechslungsreiche Wald- und Naturlandschaft bei Faaborg. Die Landschaft ist sehr hügelig mit unterschiedlichen Landschaftstypen, wie Weideland, Laubwäldern, Nadelwäldern, schilfbewachsenen Flächen, Mooren, Wiesen, Wasserlöchern, Seen und Wasserläufen. Hier gibt es verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren, u. a. Rankender Lerchensporn und Haselmaus.

Svanninge Bakker historie

Svanninge Kirke. Foto: Lars Gundersen
Svanninge Kirke. Foto: Lars Gundersen

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge er et afvekslende skov- og naturområde nær Faaborg. Landskabet er meget kuperet med forskellige naturtyper som overdrev, løvskov, nåleskov, rørskov, mose, eng, vandhuller, søer og vandløb. Her findes mange forskellige planter og dyr, bl.a. klatrende lærkespore og hasselmus.

Svanninge Bakkers Oldtid

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge blev skabt af isen. I slutningen af den sidste istid for ca. 20.000 år siden skød store ismasser fra sydøst gennem Østersøen og trængte op i bælterne.

Sand og grus hobede sig op mellem gletschere på Fyn og ismasser længere mod sydvest. Siden skar smelte- og regnvand kløfter i de bløde bakker. Derfor kan vi i dag opleve stejle skrænter og dybe kløfter i Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge.

Området har været beboet siden stenalderen

Området har været beboet siden stenalderen. Jættestuen Skjerninghøj i landsbyen Svanninge er bygget af de første Svanninge-bønder. Dog har den primære bosættelse ligget omkring Arreskov Sø. Miljøet i bakkerne har formentlig været for tørt til, at mennesker ville slå sig ned her. Læs mere om jættestuen under seværdigheder.

Oprindelig var bakkerne dækket af skov. Men i takt med landbrugets udvikling og en stigende befolkningstal svandt skovene ind. Jorden i Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge er sandet og mager og uegnet til dyrkning. En optegnelse fra 1681 beretter: "På mange steder var der aldeles intet uden blåurt og andet ukrudt. De enkelte rugaks, som fandtes, var uden kerner".

Kartofler og asparges dyrket i dalene

Indtil midten af 1800-tallet var bakkerne dækket af lyng og græssende får. Nede i dalene dyrkede bønderne kartofler og asparges. De mange jorddiger på kryds og tværs af bakkerne er levn fra den tid.

I Svanninge Bjerge er der stadig spor af den landbrugsdrift, der blev praktiseret indtil begyndelsen af 1800-tallet. De såkaldte højryggede agre er aflange marker, hvor oppløjede "rygge" veksler med fordybninger. Datidens bønder brugte tunge, hestetrukne plove, som var svære at vende. Derfor blev markerne så lange.

Læs mere om de højryggede agre .

Københavnske vildmarksturister rejste til Svanninge Bakker

Omkring 1800 blomstrede romantikken. Det københavnske borgerskab dyrkede "vildmarksturisme" bl.a. i Jylland og på Fyn. Mange besøgte Svanninge Bakker, som allerede omkring 1750 havde fået navnet De Fynske Alper. Få steder i Danmark havde man mulighed for at vandre i et lignende landskab mellem bakker, hvoraf enkelte når over de 100 meter.

Landskabet begejstrede ikke mindst kunstnere. Naturen i Svanninge Bakker trak i årene omkring 1900 mange malere til. De var fascineret af det bare og kuperede landskab bevokset med lyng, gyvel og krat.

I begyndelsen af 1900-tallet opkøbte konservesfabrikant Mads Rasmussen (1856-1916) 34 hektar af området. Han var kunstelsker og var især blevet fascineret af Fritz Sybergs berømte maleri "Aftenleg i Svanninge Bakker". Det hænger i dag på Faaborg Museum, som Mads Rasmussen grundlagde i 1910.

Konservesfabrikanten fik sin pavillon

Fabrikanten ville udlægge sin del af Svanninge Bakker som naturpark. Han fik maleren Peter Hansen til at tegne en pavillon, hvorfra han kunne nyde udsigten. Lysthuset fik søjler og stråtag, og møblerne blev designet af Fritz Syberg. Pavillonen blevet taget i brug med bål og festfyrværkeri Skt. Hans Aften 1914. Den stod på stedet til 1979.

Læs mere om pavillonen

Sandflugt fra bakkerne lukkede hovedvejene

Bakkerne med hedelyng og gyvel i det åbne landskab var plaget af sandflugt. Nogle gange så slemt, at hovedvejen mellem Faaborg og Odense lukkede. For at holde på jorden og skaffe træ til tømmer og brænde begyndte man at plante skov.

I Svanninge Bjerge var man begyndt at tilplante allerede i begyndelsen af 1800-tallet. Senere kom turen også til Svanninge Bakker. I 1883 plantede man gran og fyr på et område nord for Restaurant Skovlyst.

Skovrejsningen var ikke populær i alle lejre. Den kendte fynske maler Johannes Larsen blev slemt skuffet ved et besøg i 1920'erne. Og tegneren og forfatteren Achton Friis skrev: "Svanninge Bakker - ødelagt så det aldrig kan reddes."

Frem til 2000 var Svanninge Bakker et skovklædt område med lysninger, mens Svanninge Bjerge var domineret af nåletræer. Men allerede i 1953 blev de første 17 hektar af Svanninge Bakker fredet. Samtidig begyndte man at rydde skoven. Dermed tog man de første skridt til at genoprette den natur, der havde været med til at gøre bakkerne berømt.
Fra 1970 opkøbte det daværende Fyns Amt sammen med Miljøministeriet større arealer i Svanninge Bakker. I 1999 blev Danmark ramt af en naturkatastrofe, som for alvor satte fart i rydningen af bakkerne. Orkanen den 3. december slog især til mod de sydlige dele af landet. I Svanninge Bakker blev de fleste store nåletræer ødelagt.

Overdrevene skal tilbage til Svanninge Bakker

Formålet med jordopkøbene var - og er - at give publikum lettere adgang til området og genskabe det åbne landskab. Især naturtypen overdrev, som domineres af græs og urter. Overdrev er en særlig værdifuld naturtype, fordi mange arter af planter og dyr lever dér. Overdrev er en truet naturtype i hele Europa.


Siden 2005 har Naturstyrelsen på 70 hektar af Svanninge Bakker gennemført et projekt, som finansieres af EU LIFE-midler og af den danske stat. Projektet skal skaffe overdrevet tilbage til Svanninge Bakker. De fleste træer og buske blevet fjernet fra området, som nu afgræsses af galloway-kvæg. Ca. 40 kreaturer går ude i bakkerne året rundt.

Læs mere om projektet

Svanninge Bjerge blev plantet til med skov allerede tidligt i 1800-tallet. I 1801 besluttede stifteren af grevskabet Brahesminde, grev Preben Bille Brahe, at udstykke ca. 180 tdr. land til skovbrug.

Det lykkedes dog ikke lige med det samme. Træerne trivedes ikke i de forblæste bjerge med den magre jord. Sidst i 1800-tallet var det meste af Svanninge Bjerge dog blevet dækket af nåletræer. Dér blev de stående indtil decemberorkanen i 1999. På få timer lagde stormen 75 procent af træerne ned. En blanding af eg og bøg blev plantet i stedet for de faldne nåletræer.

I årene 2005-08 blev Svanninge Bjerge opkøbt af Bikubenfonden. Formålet er skabe et "natur- og landskabshistorisk monument". Skoven er rig på spor, der fortæller, hvordan det danske landskab har udviklet sig siden istiden. Samtidig arbejdes der for at sikre og fremme et spændende og varieret dyreliv. I Svanninge Bjerge er der sket store skovrydninger for at sikre moser, kær og overdrev.

Tidslinje

 • Ca. 17.000 f. Kr.: Ismasser trænger frem fra sydøst og syd om Fyn. Sand og grus ophobes mellem gletscherne og bliver til Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge. Smeltevand skærer dybe slugter i de bløde bakker.
 • Ca. 6.000 f. Kr.: Stenalderbopladser (Maglemosekulturen) ved den vestlige bred af Arreskov Sø.
 • Ca. 3.000 f. Kr.: Jættestuen Skjerninghøj bygges.
 • 1172: Holmekloster opføres af cistercienserordenen. Klosteret bliver senere til Brahetrolleborg Slot.
 • 1750: Navnet De Fynske Alper optræder for første gang.
 • 1800-tallets slutning: De fynske malere med Fritz Syberg i spidsen henter deres inspiration i Svanninge Bakker.
 • 1910: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst åbnes af konservesfabrikant Mads Rasmussen.
 • 1911: Mads Rasmussen køber 34 hektar af Svanninge Bakker.
 • 1953: 17 hektar af Svanninge Bakker fredes.
 • Fra 1970: Miljøministeriet og Fyns Amt opkøber arealer i Svanninge Bakker.
 • 1990: Faaborg Golfbane åbner med 9 huller. Senere udvides banen til 18 huller.
 • 2005: EU LIFE-projekt sættes i gang på 70 hektar af området. 32 hektar krat og 5 hektar skov ryddes.
 • 2006: Maj-gøgeurt vender tilbage.

Svanninge Bakker in der Frühzeit

Svanninge Bakker und Svanninge Bjerge wurden von Eis geschaffen. Am Ende der letzten Eiszeit vor ca. 20 000 Jahren stießen große Eismassen von Südosten durch die Ostsee und drängten in die Belte ein.

Sand und Kies häuften sich zwischen den Gletschern auf Fünen an und die Eismassen verlängerten sich in Richtung Südwest. Danach schnitten Schmelz- und Regenwasser Spalten in die weichen Hügel. Deswegen können wir hier heute steile Abhänge und tiefe Schluchten in Svanninge Bakker und Svanninge Bjerge erleben.

Die Gegend ist seit der Steinzeit bewohnt

Die Gegend hier ist seit der Steinzeit bewohnt. Das Ganggrab Skjerninghøj in dem Dorf Svanninge wurde von den ersten Bauern in Svanninge erbaut. Die erste Ansiedlung gab es jedoch am Arreskov Sø. Die Umgebung in den Hügeln war vermutlich zu trocken, als das Menschen sich hier hätten niederlassen wollen. Lesen Sie mehr über das Ganggrab unter Sehenswürdigkeiten.

Ursprünglich waren die Hügel von Wäldern bedeckt. Aber im Zuge der landwirtschaftlichen Entwicklung und der steigenden Bevölkerungszahl schrumpften die Wälder. Die Erde in Svanninge Bakker und Svanninge Bjerge ist sandig und mager und eignet sich nicht für den Anbau. In einer Aufzeichnung von 1861 heißt es: „An vielen Stellen gab es nichts anderes als Kornblumen und anderes Unkraut. Die einzelnen Roggenähren, die zu sehen waren, waren ohne Körner.“

Kartoffeln und Spargel gedeihen in den Tälern

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Hügel von Heide mit weidenden Schafen bedeckt. Unten in den Tälern bauten die Bauern Kartoffeln und Spargel an. Die vielen Erdwälle kreuz und quer in der Landschaft sind Überbleibsel aus dieser Zeit.

In Svanninge Bjerge sind noch Spuren der Landwirtschaft zu sehen, die bis Anfang des 19. Jahrhunderts hier betrieben wurde. Die sogenannten hochrückigen Äcker sind längliche Felder, bei denen sich in Reihen angeordnete kleine Hügel mit Vertiefungen abwechseln. Die früheren Bauern benutzten schwere, von Pferden gezogene Pflüge, die schwer zu wenden waren. Deswegen waren die Felder so lang gezogen.

Erfahren Sie mehr über die hochrückigen Äcker auf Svanningebjerge.dk (auf Dänisch)

Kopenhagener „Wildnistouristen“ reisten nach Svanninge Bakker

Um 1800 blühte das romantische Zeitalter auf. Die Kopenhagener Bürgerschaft kam zum „Wildnistourismus“ u. a. nach Jütland und Fünen. Viele besuchten Svanninge Bakker, das bereits um 1750 den Namen „Die Fünischen Alpen“ erhielt. An wenigen Stellen in Dänemark hatte man die Möglichkeit, in einer vergleichbaren Landschaft zwischen Hügeln zu wandern, von denen einzelne über 100 Meter hoch sind.

Nicht weniger begeistert von der Landschaft waren die Künstler. Die Natur in Svanninge Bakker zog in den Jahren um 1900 viele Maler an. Sie waren fasziniert von der einfachen, hügeligen, mit Heide, Ginster und Gestrüpp bewachsenen Landschaft.

Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte der Konservenfabrikant Mads Rasmussen (1856 - 1916) 34 Hektar Grundstücksflächen in dem Gebiet auf. Er war Kunstliebhaber und insbesondere von Fritz Sybergs berühmten Gemälde „Aftenleg i Svanninge Bakker“ fasziniert. Das Bild hängt heute im Faaborg Museum, das Mads Rasmussen 1910 gründete.

Der Konservenfabrikant erhielt seinen Pavillon

Der Fabrikant wollte seinen Teil von Svanninge Bakker als Naturpark anlegen. Er bat den Maler Peter Hansen, einen Pavillon zu zeichnen, von dem aus er die Aussicht genießen konnte. Das „Lusthaus“ erhielt Säulen und ein Strohdach. Die Möbel wurden von Fritz Syberg entworfen. Der Pavillon wurde am Sankt Hans Abend 1914 mit einem Ball und Feuerwerk eingeweiht. Er blieb an der Stelle bis 1979 stehen.

Erfahren Sie mehr über den Pavillon auf Historiskatlas.dk (auf Dänisch)

Sandsturm von den Hügeln führte zur Sperrung der Hauptwege

Die Hügel mit Heidekraut und Ginster in der offenen Landschaft wurden von Sandstürmen heimgesucht. Manchmal waren die Stürme so stark, dass der Hauptweg zwischen Faaborg und Odense geschlossen werden musste. Um den Sand am Boden zu halten und Holz für Holzverarbeitung und Brennholz zu haben, begann man mit der Anpflanzung von Wäldern.

In Svanninge Bjerge begannen die Anpflanzungen bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Später kam dann Svanninge Bakker dran. 1883 pflanzte man Tannen und Kiefern in einem Gebiet nördlich von dem Restaurant Skovlyst.

Die Waldanpflanzungen waren nicht bei Allen beliebt. Der bekannte fünische Maler Johannes Larsen zeigte sich bei einem Besuch in den 1920er Jahren schockiert. Und der Zeichner und Autor Achton Friis schrieb: „Svanninge Bakker – zerstört, sodass es nie wieder gerettet werden kann“.

Bis zum Jahr 2000 war Svanninge Bakker eine waldbedeckte Landschaft mit Lichtungen, während Svanninge Bjerge von Nadelbäumen dominiert wurde. Aber bereits 1953 wurden die ersten 17 Hektar von Svanninge Bakker unter Naturschutz gestellt. Gleichzeitig begann man den Wald zu roden. Damit unternahm man die ersten Schritte zur Wiederherstellung der Natur, die die Hügel mit berühmt gemacht hat.

Ab den 1970er Jahren kaufte das frühere Fyns Amt (Regionalbehörde Fünen) zusammen mit dem Umweltministerium große Teile von Svanninge Bakker auf. 1999 wurde Dänemark Opfer einer Naturkatastrophe, die dazu führte, dass das Roden der Hügel mit Macht vorangetrieben wurde. Der Orkan vom 3. Dezember schlug insbesondere in den südlichen Landesteilen zu. in Svanninge Bakker wurden die meisten großen Nadelbäume zerstört.

Weideländer sollen zurück nach Svanninge Bakker

Das Ziel des Landkaufs war und ist es, der Bevölkerung einen leichteren Zugang zu dem Gebiet zu verschaffen und die offene Landschaft wiederherzustellen. Dazu zählen insbesondere die Weidelandschaften, die von Gräsern und Kräutern dominiert werden. Weideflächen sind eine besonders wertvolle Landschaftsform, da hier viele Tier- und Pflanzenarten leben. Weideflächen sind in ganz Europa eine bedrohte Landschaftsform.

Seit 2005 hat die Naturschutzbehörde auf 70 Hektar Fläche ein Projekt durchgeführt, das mit EU LIFE Mitteln und von dem dänischen Staat finanziert wird. Das Projekt soll die Weidelandschaften nach Svanninge Bakker zurückholen. Die meisten Bäume und Büsche wurden in dem Gebiet entfernt, auf dem nun Galloway Rindern leben. Etwa 40 Tiere leben das ganze Jahr über hier.

Svanninge Bjerge wurde bereits früh im 19. Jahrhundert mit Wäldern bepflanzt. 1801 entschied der Stifter der Grafschaft Brahesminde, Graf Preben Bille Brahe ca. 90 Hektar Land für die Forstwirtschaft aufzuteilen.

Dies gelang jedoch zunächst nicht. Die Bäume wuchsen in den windreichen Bergen mit der mageren Erde nicht an. Erst Ende des 19. Jahrhunderts war der größte Teil der Svanninge Bjerge dann mit Nadelbäumen bewachsen. Dort blieben sie bis zu dem Orkan im Dezember 1999 stehen. In wenigen Stunden stürzte der Sturm 75 % der Bäume um. Eine Mischung aus Eichen und Buchen wurde statt der umgestürzten Bäume angepflanzt.

In den Jahren 2005 bis 2008 wurde Svanninge Bjerge von dem Bikubenfonds aufgekauft. Ziel war die Schaffung eines „Natur- und Landschaftshistorischen Monuments“. Der Wald ist reich an Spuren, die davon erzählen, wie die dänische Landschaft sich seit der Eiszeit entwickelt hat. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, ein spannendes und abwechslungsreiches Tierleben zu schaffen. In Svanninge Bjerge wurden große Waldrodungen vorgenommen, um den Bestand von Mooren, Sümpfen und Weideflächen zu sichern.