Skjern Ådal – Geschichte

Nur wenigen dänische Naturbereiche haben in den vergangenen 100 Jahren solche drastischen Veränderungen mitgemacht wie das Skjern Ådal. In den 1960ern wurde der Fluss ausgerichtet, um fruchtbare Erde für die Landwirtschaft zu schaffen, und gut 30 Jahre später wurde das größte Naturrestaurierungsprojekt der dänischen Geschichte durchgeführt, um den Fluss in seine ursprüngliche Bahn zurückzuversetzen. Heutzutage ist das Flusstal aufgrund seiner großen Bedeutung für eine Reihe an seltenen und schutzbedürftigen Pflanzen- und Tierarten als Natura 2000-Bereich ausgewiesen.

Historie

Skjern Enge. Foto: Naturstyrelsen

Få danske naturområder har gennemgået så dramatiske forandringer inden for de sidste 100 år som Skjern Ådal. I 1960’erne blev åen rettet ud for at skabe frugtbar landbrugsjord, og godt 30 år senere blev Danmarkshistoriens største naturgenopretning gennemført for at føre åen tilbage til sit naturlige løb.
Ådalen er i dag udpeget som Natura 2000 område på grund af sin store betydning for en række sjældne og beskyttelseskrævende plante- og dyrearter.

Navnet på Skjern Å er afledt af ordet skær, som betyder ren.

Skjern Ådals oldtid

Mens det meste af Danmark lå dækket af is under den sene Weichsel-istid ca. 130.000 - 12.000 år fvt., gik Vestjylland fri og henlå som tundralandskab. Isen satte dog alligevel sit umiskendelige præg på Skjern Ådal, eftersom en flod af strømmende smeltevand skabte ådalen gennem aflejringer af smeltevandssand og -grus.

Ådalen skærer sig ind mellem to bakkeøer, som hører den forrige istid til. Syd for ådalen ligger Lønborg Banke, som hører til Varde Bakkeø, og det skovklædte højdedrag nord for er Skovbjerg Bakkeø.
Området repræsenterer således landskabstyper med et tidsmæssigt spænd på omkring 150.000 år.

Selve ådalens landskab er først skabt efter istiden og er en dynamisk størrelse under evig forandring. Landskabet er et resultat at et tusindårigt samspil af stærke naturkræfter. Åen har flyttet og aflejret materiale. Vind, vejr, bølger og tidevand har ændret deltaets udformning. For bare 1000 år siden gik Ringkøbing Fjord helt ind til Lønborg Banke.

De første jægere kommer til

Efter den sidste istid slår de første mennesker sig ned i Skjern Ådal. Ådalens bredder dannede en grænse mellem to attraktive naturtyper for jægerfolket – skoven og vandet. I skovene kunne der jages kronhjorte og vildsvin, og laksen i åen var formentlig allerede eftertragtet bytte på denne tid.
Der er fundet spor efter 12 bopladser fra den ældre stenalder, og de er alle placeret på den nordlige bred af åen og inden for en fem km strækning mellem Skjern Birk (nær Skjern Bådehavn) og Albæk. Desuden er der fundet spor efter mindre bopladser på holmene ude i selve ådalen, som formentlig kun har været beboet om sommeren.
Den største boplads ved ådalen er fundet ved Skjern Birk, tæt ved nuværende campingplads, Skjern Å Camping, hvorunder resterne stadig gemmer sig. Bopladsen er på 3500 m2 og har ligget på et lille næs ud i ådalen.

Jorden dyrkes

Ådalen har i 6000 år været en oase for landbruget i de magre, vestjyske egne. Ikke mindst fordi de frodige enge gav føde til kreaturerne året rundt: frisk græs om sommeren og hø til vintermånederne.
Med et gammelt mundheld siger man, at ”eng føder ager”. Engene gav mulighed for kreaturhold, der gav staldgødning. Denne gødning blev anvendt på markerne, og landbrugene langs åen havde derfor god agerjord.
Mens stenalderbønderne bosatte sig på bakkeøerne langs ådalen, så rykkede man i jernalderen (ca. 500 fvt. - 800 fvt.) igen tæt på ådalen trods risikoen for ødelæggende oversvømmelser. Fund har vist, at der har ligget mindst 10 jernalderlandsbyer langs ådalen med en landsby ved den nuværende Lønborg Kirke som den højest beliggende.

På området vest for kirken er der fundet meget rige gravpladser fra Jernalderen, og andre fund viser, at stedet har været bebygget fra jernalderen og frem til nutiden. Fund fra stedet er udstillet på Ringkøbing-Skjern Museum.

En af de skikke, som følger med landbrugets indførelse er ofringer, hvor værdifulde genstande er blevet sænket ned i moser eller vandløb, og dem er der fundet fine eksempler på i Skjern Ådal. Blandt dem er et fund af 200 ravperler ved Borris Præstegårdsmose og et ofret lerkar ved Øster Hestholm.

Skjern Ådals historie

Den frodige ådal har virket som et trækplaster på mennesker gennem århundreder, og i middelalderen havde både kongen og kirken opmærksomheden rettet på ådalens ressourcer i form af blandt andet laksefiskeri og studehandel. Der har således både ligget to kongeborge og en bispegård i området, som alle har gennemgået dramatiske begivenheder og skiftevis været i kongens og kirkens besiddelse.
Den ene af kongeborgene hed Kongsgården og har ligget vest for Lønborg Kirke, formentligt siden 1100-tallet.
I 1477 overtog Ribebispen Kongsgården, men i 1534 blev den brændt ned under bondestanden i Grevens Fejde. Under svenskekrigene i 1658 blev den endnu en gang raseret og blev ikke bygget op igen. På stedet lå også Borgvold, en befæstning, som sammen med Kongsgården og kirken har dannet en enhed. De resterende dele af Borgvold ligger i dag gemt væk under et buskads mellem Lønborg Kirke og Skjernåvej. Desuden lever borgen videre i form af navnet på en nærliggende gård kaldet Kongsgård, som dog ikke har andet end netop navnet til fælles med den oprindelige kongsgård.

Den anden - og mest imponerende - af  kongens besiddelser var Lundenæs Voldsted, som lå lidt længere inde i landet. Selve voldanlægget på 50 gange 24 meter, hvor slottet har ligget, ses i dag som en fire meter høj forhøjning i engene. 10 meter derfra har den dobbelt så store forborg ligget – dette område hæver sig i dag 2,5 meter over engene.
Når man går eller cykler på den nærliggende dæmning, passerer man knap 100 meter forbi voldstedet.
Lundenæs nævnes første gang i 1406, men er formentlig ældre.
Også denne besiddelse har skiftet hænder mellem kronen og kirken, og i en periode var den pantsat til bisp Eskild i Ribe.
I middelalderen lå Lundenæs på et strategisk vigtigt sted, nemlig ved passagen over Skjern Å, som adskilte Hardsyssel og Vardsyssel, hvorfra kongen både kunne kontrollere vandvejen og landvejen. Lundenæs har da også været skueplads for indtil flere krigshandlinger.
Det var på dette sted, at Niels Ebbesen besejrede holstenerne i 1340, og ligesom Kongsgården blev Lundenæs Slot brændt ned under Grevens Fejde i 1534. I 1621 nedbrændte slottet endnu en gang, og i stedet for at genopbygge det, opførte man en ny bygning i udkanten af ådalen. I 1661 solgte kongen Lundenæs.

Kirkens første og primære besiddelse i området var Lønborg Bispegård, som senere skiftede navn til Lønborggård og i dag er en af de få tilbageværende vestjyske herregårde.
Lønborggårds placering tæt på de frodige enge ved Lønborg er et tydeligt eksempel på, at det ikke kun var ådalens åndelige værdier, som kirken havde interesse i.
Lønborggård led også den tort at blive brændt ned under Grevens Fejde, men efter reformationen overtog kronen gården og genopbyggede den. Siden skiftede herregården slægt og hænder flere gange, og i 1839 blev de gamle bygninger revet ned og den nuværende hovedbygning opført.
Gavlkvisten på den store gård bærer stadig tallet 1839. Herregården er i dag privatejet, og den hvide bygning med den lange historie drives som et feriested.
Som på alle gamle herregårde med respekt for sig selv spøger det naturligvis også på Lønborggård. Historien lyder, at det ene af spøgelserne er genfærdet af en ung pige, som i 1600-tallet havde en affære med godsejernes søn og blev gravid. Da godsejeren opdagede forholdet, fik han hende muret inde i et pumpehus. Den unge tjenestepige kan ifølge sagnet ses om natten, hvor hun går rundt med en barnekiste under armen. Desuden skulle en gammel karl, som hængte sig i stalden, fordi han ikke ville på plejehjem, også spøge fra tid til anden, men der er skam også mere jordnære dramaer forbundet med herregården.
I parken ved Lønborggård kan man nemlig se en mindesten over den tyske tandlægedatter Emmy Gritzmann, der i 1902 med et pistolskud begik selvmord i haven som følge af et forlist kærlighedsforhold til godsejerens søn.


Et trafikalt knudepunkt

Skjern Ådal og området omkring har i århundreder været et af Vestjyllands vigtigste trafikale knudepunkter. Danmarks vestligste hovedvej i nord-sydgående retning har siden oldtiden krydset åen mellem Skjern og Tarm, og længe var det en besværlig og til tider farlig foreteelse at passere ådalen – særligt om vinteren eller efter kraftige regnskyl, når vandstanden stod højt.

Åen har kostet menneskeliv, og det mest kendte af dem er uden tvivl Kong Hans, som fik sit banesår ved Skjern Å. En frysende kold januardag i 1513 var kongen på vej fra Ribe til Aalborg. Da han med sit følge nåede til ådalen, stod vandet højt, og på vej gennem vadestedet trådte hans hest i et hul, så kongen faldt af og røg helt under det isnende vand. Kong Hans blev straks bragt til Skjern Brogård og placeret foran ildstedet, men selv om han var hårdt medtaget, insisterede han på at drage videre dagen efter. Hans tilstand blev dog kun værre, og den 20. februar døde han af den lungebetændelse, han havde pådraget sig.

I dag har Kong Hans fået en af ådalens to nye, store hængebroer opkaldt efter sig, og der er placeret en mindesten over ham tæt på broen.

Den første bro over Skjern Å blev allerede etableret i 1105 og lå tæt på det sted, hvor Kong Hans’ Bro ligger i dag. Ved mindestenen over Kong Hans kan man se et par af de oprindelige bropiller udstillet. De blev fundet i forbindelse med naturgenopretningsprojektet i 2000, og arkæologiske undersøgelser har vist, at der var tale om lidt af et bygningsværk. Broen var anlagt på rækker af otte-ni m høje egestolper, som var rammet fem m ned i bunden.
På hver side af åen er der i dag placeret egestolper, som markerer broens oprindelige placering.
Middelalderbroen blev vedligeholdt frem til omkring 1350 og derefter opgivet. Der er givetvis blevet bygget andre broer over åen som afløser for den, men den næste store bro, der findes præcis viden om, er Kongevejsbroen, som kongen gav ordre til at bygge i 1632.
Broen var en af tidens største trækonstruktioner og var hele 90 m lang. Den fungerede frem til 1850.

Det var ofte militære hensyn, der lå bag opførelsen af broerne over Skjern Å, men broforbindelsen havde også stor økonomisk betydning, idet den gav mulighed for at opkræve bropenge af de mange, der ønskede at passere åen.

Foruden de egentlige overgangssteder, hvor hele ådalen skulle passeres, gav det daglige arbejde i landbruget anledning til omfattende færdsel. Ådalen var en labyrint af enge, sumpe, slyngede å-løb og småsøer, og der var et utal af spor, stier, spange, småbroer og lokale vadesteder, som blev anvendt i forbindelse med transport af dyr og afgrøder. Flere steder blev der også anvendt trækfærger, bl.a. ved Borris.

Den eftertragtede laks

Siger man Skjern Å, er man næsten nødt at til sige laks i samme åndedrag. Den særlige Skjern Å-laks er den eneste oprindelige stamme af Atlanterhavslaksen, som er bevaret i Danmark. Siden oldtiden er den søgt op i åen for at gyde, og den har været en eftertragtet fangst i århundreder.
Så eftertragtet, at den har givet anledning til nogle gevaldige opgør om fiskeretten.

I Lønborg Gods’ regnskabsbøger fra 1231 nævnes laksefiskeriet som en af godsets afgifter, og værdien var stor: 10 kg laks blev sidestillet med ”et skib med mandskab i tilfælde af krig”.
Den store opmærksomhed omkring laksefiskeriet gav sig ligefrem udslag i, at lodsejernes ret til at fiske i åen blev lovfæstet i Jyske Lov i 1241.
I 1660’erne solgte kongen Lundenæs Slot og Lønborggård, men man glemte at indføje bøndernes fiskeret i skøderne. Det gav anledning til en hundredårig strid om laksefiskeriet, som i 1730 kulminerede med, at skriveren på Lundenæs skød smeden i Tarm i benet, fordi han mente, at han fiskede ulovligt i åen. Faktisk havde retten allerede i 1691 fastslået bøndernes fiskeret, men det ville herremændene ikke acceptere. Herremanden på Lundenæs reagerede ved at få banket pæle med skarpe leer ned i åen for at ødelægge fiskernes garn.
I 1888 blev striden dog lukket, da bøndernes fiskeret igen blev slået fast ved lov.

I Skjern Å blev der frem til starten af 1900-tallet fanget laks i såkaldte laksegårde. En laksegård består af flere rækker pæle, som er banket ned i å-bunden, hvorimellem der er nedsænket gitterværk, som fanger laksen.
Den første gang, en laksegård nævnes, er ved Lundenæs i 1347, og i 15-1600-tallet var der to laksegårde på stedet – en ved Lundenæs og en i Omme Å tæt ved udløbet i Skjern Å.
Laksegårde var i brug som fangstmetode frem til 1913, hvor man opgav det igen – sandsynligvis på grund af nedgang i fiskeriet. Regnskabsbogen fra laksegården i 1905-07 fortæller, at der blev fanget ca. 20 laks om året.
De oprindelige laksegårde er væk, men i et tilgroet leje tæt ved Lundenæs Voldsted kan man se et par stolperester fra den sidste laksegård - Danmarks eneste spor efter den specielle fangstmetode.

Efter udretningen af Skjern Å i 1960’erne gik laksefiskeriet kraftigt tilbage, bl.a. fordi antallet af gydepladser blev minimeret. Den oprindelige Skjern Å-laks balancerede på udryddelsens rand, og man troede faktisk, at vildlaksen var uddød, indtil man tilfældigt fandt lakseyngel i et tilløb til åen.
Det satte en omfattende redningsaktion i gang, som blev drevet frem af lokale lystfiskere og fandt støtte i det politiske liv. Det lykkedes at indfange nogle af de få moderfisk, der var tilbage, og med dem som udgangspunkt blev der startet et opdræt af vildlaks.
Med naturgenopretningsprojektet, hvor åen blev ført tilbage til sit oprindelige snoede forløb, blev mange af de gode gydepladser genskabt, og levevilkårene for laksen blev markant forbedret.
I dag er det lykkedes at genskabe en bæredygtig bestand af vildlaks, som i 2011 vurderedes til at være på omkring 4000 fisk.
Laksens opblomstring har gjort Skjern Å til meget attraktivt fiskevand for lystfiskere, som kommer fra det meste af Europa for at jagte drømmen om at få en af de store laks på krogen. Skjern Å-laksen er bl.a. kendetegnet ved sin størrelse, idet den kan komme op at veje over 20 kg.
For at beskytte laksen har Naturstyrelsen fastsat kvoter på laksefiskeriet. Kvoten var i 2013 sat til 420 laks, fordelt med 185 laks over 75 cm og 235 laks under 75 cm.

Danmarks største laks er i øvrigt fanget i Skjern Å. I april 1954 fik tobakshandler Dinesen en krabat på 136 cm og 26,5 kg på krogen, og efter 25 minutters indædt fight kunne han med hjælp fra smedemester Colding trække danmarkshistoriens største laks på land.

Afvandingen af ådalen

”Ved sammenhold blev vundet frugtbar jord”. Sådan lyder teksten på den sten, der er sat ved Pumpestation Nord som et mindesmærke over det store arbejde, som lokale landmænd i 1960’erne udførte for at rette Skjern Å ud og tørlægge den fugtige eng, så den forvandledes til dyrkbar agerjord, der kunne pløjes, harves og tilsås med korn.

Inden afvandingsprojektet var landbruget i ådalen baseret på dyrehold, som levede af hø fra engene, der til gengæld blev gødsket med møg fra dyrene. Det er denne dyrkningsform med rødder tilbage til oldtiden, der ligger bag det gamle ordsprog ”eng føder ager”.

I anden halvdel af 1900-tallet løb tiden dog fra den ekstensive, staldgødningsbaserede dyrkningsform, som også var præget af store usikkerheder. Engene blev med jævne mellemrum oversvømmet, og det gjorde det svært at regne med hø-produktionen.

Derfor voksede planerne om at tørlægge de store engarealer, og staten indvilligede i at betale 2/3 af projektet, som blev indledt i 1962. Afvandingen foregik ved, at vandet fra Borris til Ringkøbing Fjord blev ledt over i inddigede kanaler, og samtidig blev der bygget fem pumpestationer, som man kunne bruge til at regulere grundvandsstanden på markerne.

I 1968 var projektet fuldbragt, og den største afvanding i Danmarkshistorien var gennemført. Ikke mindre end 4000 ha eng var drænet og omdannet til agerjord, og i årene efter afvandingen fik landmændene store kornudbytter fra markerne.

Efter nogle år stod det dog klart, at medaljen havde en bagside. Det udrettede å-løb betød, at langt flere næringsstoffer blev skyllet direkte ud i Ringkøbing Fjord. Åens selvrensede effekt, som bestod i, at en mængde næringsstoffer blev aflejret i engene, når åen gik over sine bredder om foråret og efteråret, var væk, og tilmed blev åen nu tilført næringsstoffer fra de omkringliggende marker.

Desuden bragte den sænkede vandstand jordens jernforbindelser i kontakt med luftens ilt og dannede okkerforurening til skade for livet i åen.
Det rige plante-, dyre- og fugleliv, som før havde præget engene, forsvandt også i stor udstrækning,

Det viste sig også, at gevinsten for landbruget var relativt kortvarig. Dyrkningen af de tørlagte arealer betød efterhånden, at jorden satte sig, og flere steder faldt overfladen med en meter, hvilket ville gøre det nødvendigt at afvande området endnu en gang, hvis man fortsat ville drive effektivt landbrug.

Danmarks største naturgenopretning

I løbet af 1980’erne fik ønsket om at føre Skjern Å tilbage til sit naturlige forløb efterhånden luft under vingerne. Det skyldtes bl.a., at man kunne konstatere, at forureningen af Ringkøbing Fjord tog til.
I 1987 besluttede Folketinget at undersøge mulighederne for at genskabe åen, og 11 år senere blev det vedtaget at sætte gang i Danmarkshistorien største naturgenopretningsprojekt.
Det blev økonomisk støttet af EU, da genskabelsen ville tilvejebringe et værdifuldt naturområde af international betydning.

Projektet havde overordnet fire formål:
- At genskabe et naturområde af international kvalitet.
- At forbedre levevilkårene for dyr og planter.
- At sikre en høj vandkvalitet i åen og i Ringkøbing Fjord.
- At forbedre mulighederne for friluftsliv og turisme.

Projektet omfattede 2200 af de 4000 ha, som blev tørlagt i 1960’erne, og det var langt fra populært blandt de lokale landmænd. Modstanden blev dog mindre, efterhånden som det stod klart, at landbruget blev tilbudt erstatningsjord, og at det var muligt at indgå frivillige aftaler med staten. Flere lodsejere valgte at beholde jorden i ådalen mod, at staten udbetalte erstatninger for den tabte dyrkningsmulighed og offentlighedens færdsel.
Tillige fik lokalområdet nye indtægtsmuligheder i form af øget turisme, idet mange tusinde fra ind- og udland årligt besøger naturområdet og gør brug af egnens handelsmuligheder, overnatningsfaciliteter m.v.

Da projektet stod færdig i 2003, var 43 km å-løb blevet gravet op og 2,7 mio. kubikmeter jord flyttet - svarende til et ubrudt vogntog med jord, der strakte sig fra Skjern til syd for alperne.

Skjern Å projektet modtog i 2003 som det første danske naturområde Europa Nostra Prisen - en pris for bevarelse af den europæiske kulturarv.

Skjern Ådals historie i tidslinje

Ca. 150.000 år før vor tidsregning: Saale istiden dækker hele Danmark og skaber blandt andet de vestjyske bakkeøer.

Ca. 12.000 år fvt.: Smeltevand fra den sene Weichsel-istid skaber Skjern Ådal.

10.000 år fvt: De første mennesker bosætter sig i ådalen for at jage i skovene og fange fisk i åen.

4000 år fvt.: De første landbrug bliver etableret langs ådalen.

500 år fvt. - 800 fvt.: Der opstår tæt bebyggelse omkring ådalen i form af 10 landsbyer.

1050-1536: Kongemagten og Ribebispens økonomiske interesser i området får en række borge til at skyde op, bl.a. kongsgården i Lønborg, Lundenæs og den oprindelige Lønborggård.

1100: Lønborg Kirke bygges.

1347: Lundenæs Laksegård nævnes for første gang.

1513: Kong Hans falder i det kolde vand ved Tarm Kær, hvor han pådrager sig en lungebetændelse, der et par uger senere koster ham livet.

1839: Den nuværende Lønborggård opføres.

1871: Store Skjernå Kanal anlægges for at bruge åens vand til at vande engarealer gennem overrisling.

1900: Fortegrøften graves for at lede vandet bort fra ådalen.

1962-68: Skjern Å bliver rettet ud gennem det store afvandingsprojekt.

1999-2003: Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekt fører åen tilbage til sit oprindelige forløb.

2010: Et havørnepar slår sig ned i Skjern Ådal, og arten vender dermed tilbage til Vestjylland som ynglefugl efter 100 års fravær.

Skjern Ådal – Altertum

Während ein Großteil Dänemarks während der letzten Weichseleiszeit, die von etwa 130.000 bis 12.000 v.u.Z. dauerte, von Eis bedeckt war, blieb Westjütland frei und lag als Tundralandschaft da.  Das Eis prägte das Skjern Ådal jedoch deutlich, nachdem eine Flut aus strömendem Schmelzwasser das Flusstal durch Ablagerungen aus Schmelzwassersand und -schotter formte.

Das Flusstal ist in zwei Hügelseen unterteilt, die aus der letzten Eiszeit stammen. Südlich des Flusstals liegt Lønborg Banke, die zur Varde Bakkeø gehört, und der waldbedeckte Höhenzug nördlich der Skovbjerg Bakkeø.

Der Bereich weist somit Landschaftypen aus einer Zeitspanne von rund 150.000 Jahren auf.

Die Landschaft des Flusstals entstand erst nach der Eiszeit und stellt eine dynamische Masse unter stetiger Veränderung dar. Die Landschaft ist das Ergebnis eines tausendjährigen Zusammenspiels zwischen starken Naturkräften. Der Flusslauf änderte sich und es lagerte sich Material ab. Wind, Wetter, Wellen und die Gezeiten haben die Form des Deltas verändert. Noch vor 1000 Jahren ging der Ringkøbing Fjord vollständig in Lønborg Banke über.

Die ersten Jäger kommen

Nach der letzten Eiszeit ließen sich die ersten Menschen im Skjern Ådal nieder. Die Breiten des Flusstals formten eine Grenze zwischen zwei für Jäger attraktiven Naturtypen – dem Wald und dem Wasser. In den Wäldern konnte man Rotwild und Wildschweine jagen und auch der Lachs im Fluss war vermutlich schon damals eine beliebte Beute.

Es wurden Spuren von 12 Siedlungen aus der älteren Steinzeit gefunden, die sich alle auf der nördlichen Breite des Flusses und innerhalb eines Abschnitts von 5 Kilometern zwischen Skjern Birk (in der Nähe des Badehafens von Skjern) und Albæk befinden. Außerdem wurden Spuren von kleineren Siedlungen auf den Holmen im Flusstals gefunden, die vermutlich nur im Sommer bewohnt waren.

Die größte Siedlung beim Flusstal wurde bei Skjern Birk gefunden und liegt in der Nähe des heutigen Campingplatzes Skjern Å Camping, wo noch immer Überreste versteckt sind. Die Siedlung war 3.500 m2 groß und lag auf einer kleinen Landspitze im Flusstal.

Die Erde wird bewirtschaftet

Das Flusstal war 6000 Jahre lang eine Oase für die Landwirtschaft in den mageren westjütländischen Wiesen. Nicht zuletzt, weil die üppigen Wiesen den Tieren das ganze Jahr lang Nahrung boten: Frisches Gras im Sommer und Heu in den Wintermonaten.

Ein altes Sprichwort besagt, dass die "Wiese den Acker nährt“. Die Wiesen boten die Möglichkeit, Tiere zu halten und dabei Dünger für den Stall zu produzieren. Dieser Dünger wurde auf den Äckern genutzt und die Bauern entlang des Flusses hatten daher stets gute Ackererde.

Während sich die Steinzeitbauern auf den Hügelinseln entlang des Flusstals niederließen, rückte man in der Eisenzeit (etwa 500 Jahre v.u.Z. - 800 Jahre v.u.Z.) wieder dicht an das Flusstal, dies trotz der Gefahr vor Zerstörungen durch Überschwemmungen. Funde haben gezeigt, dass mindestens 10 Eisenzeitsiedlungen entlang des Flusstals mit einem Dorf bei der heutigen Lønborg Kirke lagen, welches das höchstgelegene war.

Im Bereich westlich der Kirche wurde äußerst reiche Grabstellen aus der Eisenzeit gefunden, andere Funde belegen, dass der Ort von der Eisenzeit bis in die heutige Zeit bebaut war. Die Funde von dieser Stelle sind im Ringkøbing-Skjern Museum ausgestellt.

Einer der Bräuche, die im Zuge der Einführung der Landwirtschaft entstanden, waren Opfer, bei denen wertvolle Gegenstände in die Moore oder Wasserläufe hinabgelassen wurden. Hiervon wurde gut erhaltene Exemplare im Skjern Ådal gefunden. Unter anderem wurden 200 Bernsteinperlen bei der Borris Præstegårdsmose und ein geopferter Lehmkrug bei Øster Hestholm gefunden.

Skjern Ådal – Geschichte

Das üppige Flusstal hat Menschen über viele Jahrhunderte angezogen und im Mittelalter hatten sowohl der König als auch die Kirche ihr Augenmerk auf die Ressourcen des Flusstals gerichtet, nämlich die Lachsfischerei und den Ochsenhandel. In der Gegend lagen zwei Königsburgen und ein Bischofshof, die allesamt dramatische Ereignisse durchgemacht und wechselweise im Besitz des Königs und der Kirche waren.

Die eine der Königsburgen hieß Kongsgården und lag westlich der Lønborg Kirke, vermutlich im 12. Jahrhundert.

1477 übernahm der Bischof von Ribe den Kongsgården, 1534 wurden er im Zuge des Bauernaufstands im Rahmen der Grafenfehde vollständig niedergebrannt. Während der Schwedenkriege wurde sie im Jahr 1658 abermals dem Erdboden gleichgemacht und nicht wiederaufgebaut. Vor Ort lag auch Borgvold, eine Festung, die zusammen mit dem Kongsgården und der Kirche eine Einheit formte. Die übrigens Teile der Borgvold liegen heutzutage versteckt unter einem Gebüsch zwischen der Lønborg Kirke und dem Skjernåvej. Außerdem leben die Burgen in Form des Namens eines naheliegenden Hofs weiter, der Kongsgård heißt, jedoch außer dem Namen nichts mit dem ursprünglichen Königshof gemeinsam hat.

Die zweite und beeindruckendste der beiden Burgen im Besitz des Königs war die Lundenæs Voldsted, die ein Stück weiter im Inland lag. Die Wallanlage mit 50 Gängen à 24 Meter, die an der Stelle des ehemaligen Schlosses liegt, ist heutzutage noch als 4 Meter hohe Anhöhe in den Wiesen zu erkennen. 10 Meter davon entfernt lag eine doppelt so große Burg – dieser Bereich hebt sich aktuell 2,5 Meter über die Wiesen.

Wenn man auf dem naheliegenden Damm läuft oder mit dem Rad darauf fährt, kommt man knapp 100 Meter an der Wallburg vorbei.

Lundenæs wird erstmals im Jahr 1406 genannt, ist vermutlich jedoch älter.

Auch diese Burg war wechselweise im Besitz der Kirche und der Krone und für eine Zeit lang unter Pfad des Bischofs Eskild von Ribe.

Im Mittelalter lag Lundenæs an einem strategisch wichtigen Ort, nämlich an der Passage über den Skjern Å, die Hardsyssel und Vardsyssel trennte, von denen aus der König die Wasserwege und Landwege kontrollieren konnte. Lundenæs war ebenfalls Schauplatz mehrerer kriegerischer Handlungen.

Hier besiegte Niels Ebbesen die Holsteiner im Jahre 1340, ebenso wie der Kongsgården wurde das Lundenæs Slot im Zuge der Grafenfehde im Jahr 1534 niedergebrannt. 1621 brannte das Schloss abermals und anstelle es wiederaufzubauen, errichtete man ein neues Gebäude am Rand des Flusstals. 1661 verkaufte der König Lundenæs.

Der erste und wichtigste Besitz der Kirche in der Gegend war der Bischofshof Lønborg, der später in Lønborggård umbenannt wurde und heutzutage einer der wenigen überbliebenen westjütländischen Herrenhöfe ist.

Die Platzierung des Lønborggård nah an den üppigen Wiesen bei Lønborg ist ein deutliches Beispiel dafür, dass die Kirche nicht nur an den geistlichen Gütern des Flusstals interessiert war.

Der Lønborggård ereilte ebenfalls das Schicksal, während der Grafenfehde niedergebrannt zu werden, nach der Reformation jedoch übernahm die Krone den Hof und baute sie erneut auf. Seitdem hat der Hof seine Lager und seine Besitzer mehrmals gewechselt und 1839 wurden die alten Gebäude abgerissen und das aktuelle Hauptgebäude errichtet.

Auf dem Dachfirst des großen Hofs steht noch immer die Jahreszahl 1839. Der Herrenhof ist heutzutage in Privatbesitz und das weiße Gebäude mit der weitreichenden Vergangenheit wird als Freizeiteinrichtung betrieben.

Wie auf allen alten Gutshöfen, die was auf sich halten, spukt es natürlich auch auf dem Lønborggård. Die Legende besagt, dass hier der Geist eines jungen Mädchens wohnt, das im 17. Jahrhundert eine Affäre mit dem Sohn des Grundbesitzers hatte und schwanger wurde. Als der Grundbesitzer von der Beziehung erfuhr, ließ er sie im Pumpenhaus einmauern. Das junge Dienstmädchen erscheint laut der Legende bei Nacht und läuft mit einem Kindersarg unter dem Arm umher. Außerdem soll ein alter Knecht, der sich im Stall erhängt hatte, da er nicht ins Pflegeheim gehen wollte, auch ab und zu herumspuken. Mit dem Gutshof werden jedoch auch realitätsnähere Geschichten in Verbindung gebracht.

Im Park beim Lønborggård steht nämlich ein Gedenkstein für die deutsche Zahnarzttochter Emmy Gritzmann, die aufgrund einer gescheiterten Beziehung mit dem Sohn des Grundbesitzers im Jahr 1902 mit einer Pistole Selbstmord im Meer beging.

Ein geschäftiger Knotenpunkt

Skjern Ådal und die Gegend waren jahrhundertelang der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Westjütlands. Die wichtigsten Hauptwege Dänemarks in Nord-Süd-Richtung verliefen seit dem Altertum zwischen Skjern und Tarm über den Fluss und lange war es ein beschwerliches und zeitweise gefährliches Unterfangen, den Fluss zu überqueren – besonders im Winter oder nach einem kräftigen Regenschauer, wenn das Wasser hoch stand.

Der Fluss hat Menschen das Leben gekostet, der bekannteste von ihnen war ohne Zweifel König Hans, der sich am Skjern Å eine tödliche Verletzung zuzog. An einem eiskalten Januartag im Jahr 1513 war er auf dem Weg von Ribe nach Aalborg. Als er mit seiner Gefolgschaft das Flusstal erreichte, herrschte hoher Wasserstand und auf dem Weg durch die Watstelle trat sein Pferd in ein Loch, so dass der König herunter und ins eisige Wasser fiel. König Hans wurde direkt zum Skjern Brogård gebracht und vor den Ofen gesetzt und obwohl er stark angeschlagen war, bestand er darauf, am nächsten Tag weiterzuziehen. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch und am 20. Februar starb er an der Lungenentzündung, die er sich zugezogen hatte.

Heutzutage ist eine der neuen großen Hängebrücken nach König Hans benannt und es wurde ein Gedenkstein für ihn in der Nähe der Brücke aufgestellt.

Die erste Brücke über den Skjern Å wurde bereits 1105 errichtet und lag nah an der Stelle, an der heutzutage die Kong Hans‘ Bro liegt. Am Gedenkstein für König Hans sind ein paar der ursprünglichen Brückensäulen ausgestellt. Sie wurden im Zuge des Naturrestaurierungsprojekts im Jahr 2000 gefunden und archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich um einen kleinen Teil eines Bauwerks handelte. Die Brücke war in Reihen aus acht bis neun Meter hohen Eichensäulen angelegt, die fünf Meter tief in den Boden gerammt waren.

Auf jeder Seite des Flusses stehen heutzutage Eichensäulen, die die ursprüngliche Platzierung der Brücke andeuten.

Die Mittelalterbrücke wurde bis 1350 gewartet und danach aufgegeben. Es wurden eventuell andere Brücken über den Fluss gebaut, die diese ablösten, die nächstgroße Brücke, die genau bekannt ist, ist jedoch die Kongevejsbroen, deren Bau der König im Jahr 1632 in Auftrag gab.

Die Brücke war eine der größten Holzkonstruktionen ihrer Zeit und ganze 90 Meter lang. Sie wurde bis 1850 genutzt.

Oftmals hatte die Errichtung von Brücken über dem Skjern Å militärische Hintergründe, doch die Brückenverbindung war auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie die Möglichkeit bot, Brückengeld von den vielen Menschen zu fordern, die den Fluss überqueren wollten.

Über den Verkehr an den eigentlichen Übergangsstellen hinaus, an denen der Fluss passiert werden sollte, ergab sich aus der alltäglichen landwirtschaftlichen Arbeiten umfassender Verkehrsbedarf. Der Fluss war ein Labyrinth aus Wiesen, Sümpfen, geschwungenen Flussläufen, kleinen Seen und es fanden sich unzählige Spuren, Pfade, Stege, kleine Brücken und örtliche Watstellen, die für den Transport von Tieren und Ernte genutzt wurden. An mehreren Orten wurden auch Ziehfähren eingesetzt, unter anderem bei Borris.

Die Lachs erfreut sich hoher Nachfrage

Der Skjern Å ist nahezu synonym mit dem Lachs. Der besondere Skjern Å-Lachs ist der einzige ursprüngliche Stamm des Atlantiklachses, der in Dänemark erhalten wurde. Seit dem Altertum wurde versucht, in ihm Fluss laichen zu lassen, jahrhundertelang war er ein beliebter Fangfisch.

So beliebt, dass er einige heftige Auseinandersetzungen hinsichtlich des Angelrechts verursachte.

In den Rechnungsbüchern von Lønborg Gods aus dem Jahr 1231 wird die Lachsfischerei als eines der Abgaben des Guts genannt, entsprechender Wert war hoch: 10 kg Lachs wurden mit einem „Schiff mitsamt Mannschaft im Kriegsfall“ gleichgesetzt.

Die hohe Aufmerksamkeit rund um die Lachsfischerei gab den Ausschlag, dass das Recht der Grundbesitzer auf das Fischen im Fluss im Jütländischen Gesetz von 1241 festgehalten wurde.

In den 1660ern verkaufte der König das Lundenæs Slot und den Lønborggård, man vergaß jedoch, das Fischrecht der Bauern in den Kaufverträgen festzuhalten. Dies führte zu einem hundertjährigen Streit um die Lachsfischerei, die 1730 darin gipfelte, dass der Schreiber auf Lundenæs dem Schmied in Tarm ins Bein schoss, da er der Auffassung war, dass dieser illegal im Fluss gefischt hätte. Tatsächlich war bereits im Jahr 1691 das Fischrecht der Bauern gesetzlich festgelegt, das wollten die Adeligen jedoch nicht hinnehmen. Die Adeligen auf Lundenæs reagierten, indem sie Pfähle mit scharfen Sensen in den Fluss rammten, um die Netze der Fischer zu zerstören.

1888 wurde der Streit jedoch beigelegt, als das Fischrecht der Bauern erneut gesetzlich festgehalten wurde.

Im Skjern Å wurde bis Anfang des 20. Jahrhunderts Lachs in sogenannten Lachshöfen gefangen. Ein Lachshof besteht aus mehreren Pfählen, die in den Flussboden gerammt wurden. Zwischen ihnen verlief ein Gitternetz, mit dem der Lachs gefangen wurde.

1347 wurde erstmals ein Lachshof bei Lundenæs genannt und im 16./17. Jahrhundert befanden sich zwei Lachshöfe vor Ort – einer bei Lundenæs und einer im Omme Å am Auslauf des Skjern Å.

Die Lachshöfe wurden bis 1913 als Fangmethode genutzt, als man sie wieder aufgab – wahrscheinlich aufgrund des Niedergangs der Fischerei. Das Rechnungsbuch des Lachshofs von 1905 bis 1907 besagt, dass etwa 20 Lachse pro Jahr gefangen wurden.

Den ursprünglichen Lachshof gibt es nicht mehr, doch in einem zugewucherten Lager bei der Lundenæs Voldsted kann man einige Säulenreste des ursprünglichen Lachshofs erkennen – die einzigen Spuren dieser besonderen Fangmethode in ganz Dänemark.

Nach der Ausrichtung des Skjern Å in den 1960ern ging die Lachsfischerei kräftig zurück, dies u.a., da die Zahl der Laichplätze reduziert wurde. Der ursprüngliche Skjern Å-Lachs stand kurz vor dem Aussterben und glaubt, dass er tatsächlich ausgestorben sei, bis man eine Lachsbrut in einem Zulauf des Flusses entdeckte.

Es wurden umfassende von den örtlichen Sportanglern geförderte Rettungsmaßnahmen in Gang gesetzt, die auch Unterstützung aus der Politik erhielten. Es gelang, einige der wenigen Muttertiere einzufangen, die es noch gab, und mit ihnen wurde die Aufzucht von Wildlachs eingeleitet.

Im Zuge des Naturrestaurierungsprojekts, bei dem der Fluss in seinen ursprünglichen geschwungenen Verlauf zurückgesetzt wurde, schuf man viele der alten Laichplätze neu und die Lebensbedingungen für die Lachse verbesserten sich deutlich.

Heutzutage ist es geglückt, einen fruchtbaren Wildlachsbestand aufrechtzuerhalten, der im Jahr 2011 auf rund 4000 Fische geschätzt wurde.

Die Wiedergeburt des Lachses hat den Skjern Å zu einem äußerst attraktiven Fischgewässer für Sportangler gemacht, die in der Hoffnung aus großen Teilen Europas kommen, einen großen Lachs zu angeln. Der Skjern Å-Lachs zeichnet sich unter anderem durch seine Größe aus und kann bis zu 20 kg schwer werden.

Um den Lachs zu schützen, hat die Naturschutzbehörde eine Quote für die Lachsfischerei festgelegt. Die Lachsquote für den Skjern Å belief sich im Jahr 2013 auf 420 Lachse, dies unterteilt in 185 Lachse mit einer Länge von über 75 cm und 235 Lachse mit einer Länge von weniger als 75 cm.

Der zweitgrößte Lachs Dänemarks wurde übrigens im Skjern Å gefangen. Im April 1954 hatten zwei Tabakhändler ein Exemplar von 136 Zentimetern und 26,5 kg am Haken, nach 25-minütigem verbissenen Kampf konnten sie mithilfe des Schmiedemeisters Colding den zweitgrößten Lachs der dänischen Geschichte an Land ziehen.

„Bei Zusammenhalt entsteht fruchtbare Erde“. So lautet der Text auf dem Stein, der bei der Pumpenstation Nord als Denkmal für die großen Arbeiten aufgestellt wurde, die örtliche Landwirte in den 1960ern durchgeführt haben, um den Skjern Å auszurichten und die feuchten Wiesen trockenzulegen, damit fruchtbares Ackerland entsteht, das gepflügt, abgeerntet und gesät werden konnte.

Vor dem Entwässerungsprojekt beruhte die Landwirtschaft im Flusstal auf der Tierhaltung, die von Heu auf den Wiesen lebten, die wiederum mit dem Mist der Tiere gedüngt wurden. Diese Anbauform, die schon im Altertum genutzt wurde, steckt hinter dem alten Sprichwort „Wiese nährt Acker“.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich jedoch die umfassende stallzuchtbasierte Landwirtschaftsform durch, die auch von großen Unsicherheiten geprägt war. Die Wiesen wurden regelmäßig überschwemmt, was es schwierig machte, die Heuproduktion zu planen.

Daher wurden Pläne entwickelt, um große Wiesenflächen trockenzulegen und der Staat erklärte sich bereit, 2/3 der Projektkosten zu tragen, das 1962 eingeleitet wurde. Die Entwässerung erfolgte, indem das Wasser von Borris über innenliegende Kanäle zum Ringkøbing Fjord geleitet wurde, gleichzeitig wurden fünf Pumpenstationen gebaut, mit denen der Grundwasserstand auf den Äckern reguliert werden konnte.

1968 war das Projekt vollbracht und die größte Entwässerung der dänischen Geschichte durchgeführt. Nicht weniger als 4000 Hektar Wiese wurden entwässert und in Ackerland umgewandelt und in den Jahren nach der Entwässerung fuhren die Landwirte auf den Äckern große Getreideerträge ein.

Nach einigen Jahren wurde jedoch deutlich, dass das Ganze einen Haken hatte. Der ausgerichtete Flusslauf bedeutete, dass weitaus mehr Nährstoffe direkt in den Ringkøbing Fjord gespült wurden. Der selbstreinigende Effekt des Flusses, der darin bestand, dass sich eine Menge Nährstoffe in den Wiesen ablagerte, wenn der Fluss im Frühjahr oder Herbst über seine Ufer trat, bleib aus und so wurden dem Fluss die Nährstoffe aus den umliegenden Äckern zugeführt.

Außerdem brachte der gesunkene Wasserstand die Eisenverbindungen der Erde in Kontakt mit dem Sauerstoff in der Luft und führte zu Ockerverunreinigungen, die dem Leben im Fluss schadeten.

Die reiche Pflanzen-, Tier- und Vogelwelt, die die Wiesen geprägt hatten, verschwand auch weitestgehend.

Auch zeigte sich, dass der Gewinn für die Landwirtschaft von relativ kurzer Dauer war. Die Bewirtschaftung der trockengelegten Bereiche lief im Nachhinein darauf hinaus, dass die Erde einsackte und die Oberfläche an mehreren Orten um einen Meter abnahm, was es erforderlich machte, den Bereich erneut zu entwässern, wenn man weiterhin Landwirtschaft betreiben wollte.

Die größte Naturrestaurierung Dänemarks

Im Laufe der 1980er erhielt der Wunsch auftrieb, den Skjern Å wieder in seine ursprüngliche Form zurückzuversetzen. Dies unter anderem, da man feststellen konnte, dass der Ringkøbing Fjord zunehmend verunreinigt wurde.

1987 beschloss das Folketing, die Möglichkeiten zwecks Neuerschaffung des Flusses zu untersuchen und 11 Jahre später wurde der Beschluss gefasst, das größte Naturrestaurierungsprojekt der dänischen Geschichte einzuleiten.

Dieses wurde finanziell von der EU unterstützt, da durch die Neuschaffung ein wertvoller Naturbereich von internationaler Bedeutung entstehen würde.

Das Projekt verfolgte vier Hauptziele:

- Neuschaffung eines Naturbereichs von internationaler Qualität 
- Verbessern der Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen 
- Sicherstellen einer hohen Wasserqualität im Fluss und im Ringkøbing Fjord 
- Verbessern der Möglichkeiten für Freiluftaktivitäten und Tourismus

Das Projekt umfasste 2200 der 4000 Hektar, die in den 1960ern trockengelegt wurden, was bei den örtlichen Landwirten keine Anerkennung fand. Der Widerstand flaute jedoch ab, nachdem klar wurde, dass der Landwirtschaft Ersatzäcker angeboten wurden und es möglich war, freiwillige Verträge mit dem Staat zu schließen. Mehrere Grundeigentümer entschieden sich dazu, die Erde im Flusstal zu behalten und dem Staat im Gegenzug eine Entschädigung für die entgangene Anbaumöglichkeit und den verhinderten öffentlichen Verkehr zu zahlen.

Zugleich boten sich der Gegend neue Einnahmequellen in Form des erhöhten Tourismus, da viele tausend Touristen aus dem In- und Ausland den Naturbereich besuchten. So konnte die örtliche Bevölkerung mit diesen Handel betreiben, Schlafmöglichkeiten anbieten usw.

Als das Projekt 2003 abgeschlossen war, hatte man 43 Kilometer des Flusslaufs ausgegraben und 2,7 Mio. Kubikmeter Erde verlegt – dies entspricht in etwa einem durchgängigen Zug mit Wagen, die sich von Skjern bis südlich der Alpen erstrecken.

Das Projekt Skjern Å wurde 2003 als erste dänische Naturgegend mit dem Europa Nostra-Preis gekrönt, der für die Erhaltung europäischen Kulturerbes verliehen wird.

Zum Namen Skjern

Der Name Skjern Å ist vom Wort „skær“ abgeleitet, was so viel wie „rein“ bedeutet.